WNoZ - Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych
Kontakt

Dane kontaktowe

Medyków 12
40-752 Katowice
|+48 (32) 2088 645 | fax.+48 (32)2088 645
Email: znh_sekretariat@sum.edu.pl

KATERDA FILOZOFII I NAUK HUMANISTYCZNYCH

KIEROWNIK

 dr hab. n. hum. Lesław Niebrój

Zainteresowania badawcze Katedry koncentrują się na nastepujących zagadnieniach:

Filozofia:  Zagadnienia Filozoficzne. Filozofia nauki, a zwłaszcza problematyka racjonalności naukowej, prawdy   w nauce, porównywalności, ciągłości i postępu teorii naukowych, a także teorii decyzji i teorii wartości (dóbr), zastosowań metaetyki i etyk zawodowych,  w szczególności etyki medycznej i bioetyki. Filozofia psychoanalizy i filozofia gender. Historia filozofii, zwłaszcza starożytnej.

 

Pedagogika:  Zagadnienia pedagogiczne. Problematyka trudności dydaktycznych i wychowawczych (ADHD, zespół Aspergera, zespół Touretta, logopedia). Analiza jakości kształcenia (cele, metody, formy i środki dydaktyczne wykorzystywane w procesie nauczania-uczenia się). W pracy dydaktyczno-naukowej poszukuje się zarówno teoretycznych, jak i praktycznych rozwiązań.

 

Psychologia: Opieka psychologiczna nad chorym kardiologicznie i kardiochirurgicznie. Percepcja choroby nowotworowej a przebieg procesu leczenia. Psychologiczne aspekty otyłości - etiologia i terapia. Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania- etiologia i terapia. Obraz własnego ciała a efektywność leczenia chorób somatycznych. Sytuacje utraty przytomności (po wykluczeniu kardiologicznych i neurologicznych czynników ryzyka)  w aspekcie autonomicznego sposobu reagowania i radzenia sobie. Motywacja do leczenia w przebiegu terapii uzależnień u kobiet uzależnionych od alkoholu. Wsparcie oczekiwane a otrzymywane u pacjentów z chorobą Parkinsona - jego wpływ na poziom lęku u pacjentów. Elementy terapeutycznej relacji pomiędzy lekarzem a chorym - jak ją wytworzyć i utrzymać? Zachowania destrukcyjne (autoagresywne i agresywne) u młodzieży w wieku dorastania. Używanie substancji psychoaktywnych wśród lekarzy, jako radzenie sobie ze stresem.

 

Współpraca krajowa i zagraniczna:

  1. z Polskim Stowarzyszeniem Syndrom Tourette'a (mgr Agnieszka Sobiegała),
  2. ze  stowarzyszeniem „Niezwykłe Dzieci” Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z ADHD i Innymi Dysfunkcjami oraz Stowarzyszenie na Rrzecz Rodziny (mgr Bożena Stemplewska),
  3. współpraca międzynarodowa realizowana w ramach programu Leonardo da Vinci E-learning in Community Care (CZ/07/LLP-LdV/TOI/134001),
  4. współpraca z placówkami oświatowymi (dr n. hum. Katarzyna Herda-Płonka).

 

Program rozwoju jednostki organizacyjnej:

  1. rozwój naukowy (doktoraty, habilitacje),
  2. przygotowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych zagadnieniom interdyscyplinarnym (filozofia – pedagogika – psychologia - coaching),
  3. kontynuacja i nawiązywanie nowych form współpracy z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
  4. działalność wydawnicza (przygotowanie podręczników publikowanych m. in. przez Wydawnictwo SUM), 
  5. rozwój i unowocześnianie bazy technicznej działalności naukowo-dydaktycznej
  6. działania na forum popularyzacji wiedzy.

 

Katedra Filozofii i Nauk Humanistycznych realizuje zajęcia na I, II i III stopniu kształcenia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu (kierunek: PIELEGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERPIA, ELEKRORADIOLOGIA, COACHING MEDYCZNY), Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Farmaceutycznym w Sosnowcu, Wydziale Lekarskim z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu.